Казаков
Валерий Николаевич

Родился 26 октября 1952 г. в д. Горбовичи Чаусского района Могилевской области Белорусской ССР.

Поэт, писатель, меценат, культурный и общественный деятель.

В 1970 г. – работа на Могилевском лифтостроительном заводе.

Окончил высшее военно-политическое училище, затем – Литературный институт им. А.М. Горького, аспирантуру Белорусского государственного университета.

Работал военным корреспондентом газеты "Красная Звезда".

Полковник запаса.

Выйдя в отставку, работал в Российском Союзе ветеранов Афганистана; в Совете безопасности Российской Федерации; являлся полномочным представителем Президента Российской Федерации в Красноярском крае, Таймырском и Эвенкийском автономных округах, главным Федеральным инспектором аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском округе.

Стараниями Валерия Казакова в Республику Беларусь вернулось около 400 раритетов: старинные книги, гравюры, монеты, украшения.

Экспозиция музея истории г. Могилева пополнилась более чем 200 артефактами.

В областную библиотеку им. В.И. Ленина и городскую библиотеку им. К. Маркса переданы книги религиозного и светского содержания, которые содержат отдельные главы или входящие в издания гравюры, посвященные г. Могилеву и его окрестностям.

Городу, его окрестностям, людям Могилева и Могилевщины посвящена и одна из книг Валерия Казакова – "Город, который всегда со мной".

Кандидат социологических наук.

Действительный государственный советник Российской Федерации.

Лауреат государственной премии Правительства Российской Федерации в области культуры.

Член Союза писателей России и Беларуси.

Член Союза журналистов, лауреат Большой литературной премии.

Звания "Почетный гражданин г. Могилева" удостоен в 2018 г. за значительный вклад в сохранение и развитие историко-культурного наследия города Могилева.

Казакоў
Валерый Мікалаевіч

Нарадзіўся 26 кастрычніка 1952 г. у в. Гарбавічы Чавускага раёна Магілёўскай вобласці Беларускай ССР.

Паэт, пісьменнік, мецэнат, культурны і грамадскі дзеяч.

У 1970 г. – праца на Магілёўскім ліфтабудаўнічым заводзе.

Скончыў вышэйшае ваенна-палітычнае вучылішча, затым – Літаратурны інстытут ім. А.М. Горкага, аспірантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Працаваў ваенным карэспандэнтам газеты "Чырвоная Зорка".

Палкоўнік запасу.

Выйшаўшы ў адстаўку, працаваў у расійскім Саюзе ветэранаў Афганістана; у Савеце Бяспекі Расійскай Федэрацыі; з'яўляўся паўнамоцным прадстаўніком Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі у Краснаярскім краі, Таймырскім і Эвенкійскім аўтаномных акругах, галоўным Федэральным інспектарам апарата паўнамоцнага прадстаўніка Прэзідэнта Расійскай Федэрацыі ў Сібірскай акрузе.

Стараннямі Валерыя Казакова ў Рэспубліку Беларусь вярнулася каля 400 рарытэтаў: старадаўнія кнігі, гравюры, манеты, упрыгажэнні.

Экспазіцыя музея гісторыі г. Магілёва папоўнілася больш чым 200 артэфактамі.

У абласную бібліятэку ім. У. І. Леніна і гарадскую бібліятэку ім. К. Маркса перададзены кнігі рэлігійнага і свецкага зместу, якія ўтрымліваюць асобныя часткі або ўваходныя ў выданні гравюры, прысвечаныя г. Магілёву і яго наваколлям.

Гораду, яго ваколіцам, людзям Магілёва і Магілёўшчыны прысвечана і адна з кніг Валерыя Казакова – "Горад, які заўсёды са мной".

Кандыдат сацыялагічных навук.

Сапраўдны дзяржаўны саветнік Расійскай Федэрацыі.

Лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Урада Расійскай Федэрацыі у галіне культуры.

Член Саюза пісьменнікаў Расіі і Беларусі.

Член Саюза журналістаў, лаўрэат вялікай літаратурнай прэміі.

Звання "Ганаровы грамадзянін г. Магілёва" ўдастоены ў 2018 г. за значны ўклад у захаванне і развіццё гісторыка-культурнай спадчыны горада Магілёва.

Литература:

 1. Алейчанка, Ю. Сакрэт прыцягальнасці : [рэцэнзія на кнігу Валерыя Казакова "Город, который всегда со мной..."] / Юлія Алейчанка // Полымя. — 2015. — № 1. — С. 176—177.
 2. Аношкина, Л. Где чтение, там и размышление : [встреча с российским писателем Валерием Казаковым, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / Людмила Аношкина // Веснік Магілёва. — 2008. — 4 июня. — С. 7.
 3. Аношкина, Л. Реликвии возвращаются : [писатель Валерий Казаков передал в дар ценные раритеты в музей истории Могилева, городскую библиотеку им. К. Маркса и областную библиотеку им. В. И. Ленина] / Людмила Аношкина // Веснік Магілёва. — 2014. — 24 декабря. — С. 9.
 4. Бальшакова, А. Проза Валерыя Казакова : [пра творчасць расійскага пісьменніка, ураджэнца в. Гарбавічы Чавускага раёна] / Ала Бальшакова // Казакоў, В. Выбраныя творы / Валерый Казакоў. — Мінск, 2012. — С. 5—11.
 5. Бибиков, В. От Батуры до Батуры... : [о творческой встрече российского писателя Валерия Казакова в г. Могилеве] / Валерий Бибиков // Рэспублiка. — 2008. — 13 сакавіка. — С. 3.
 6. Большакова, А. Межлизень, или Мир чиновника в интерьере : [о книге прозы "Прогнутые небеса" В. Н. Казакова, уроженца д. Горбовичи Чаусского района] / Алла Большакова // Новая Немига литературная. — 2008. — № 4. — С. 161—165.
 7. Большакова, А. Ю. О гоблинах, чиновниках и вере. Миры Валерия Казакова / А. Ю. Большакова // Русская словесность. — 2009. — № 2. — С. 46—52.
 8. Булова, Е. "Могилев должен быть городом-героем!" : [о В. Казакове, уроженце д. Горбовичи Чаусского района] // Магілёўскія ведамасцi. — 2003. — 15 мая. — С. 2.
 9. В дар музею : [почетный гражданин Могилева Валерий Казаков подарил Музею истории Могилева оберег XII века] // Веснік Магілёва. — 2018. — 11 ліпеня. — С. 3 : фота.
 10. Вашчыліна, В. Любай Магілёўшчыне : [пра новую кнігу Валерыя Казакова "Город, который всегда со мной"] / Віялета Вашчыліна // Літаратура і мастацтва. — 2014. — 18 ліпеня. — С. 12.
 11. Весялуха, М. Прадметы рурыкавічаў : [пісьменнік Валерый Казакоў падарыў Магілёўскаму абласному краязнаўчаму музею ўнікальныя прадметы IX стагоддзя] / Марына Весялуха // Звязда. — 2017. — 12 верасня. — С. 4 : фота.
 12. Галубовіч, Л. Пра гоблінаў і халопаў : [пра творчасць Валерыя Казакова, расійскага пісьменніка, ураджэнца в. Гарбавічы Чавускага раёна] / Леанід Галубовіч // Дзеяслоў. — 2013. — № 2. — С. 333—339.
 13. Галубовіч, Л. Са сховаў нацыянальнай самасвядомасці : [рэцэнзія на кнігу Валерыя Казакова "Черный кот"] / Леанід Галубовіч // Дзеяслоў. — 2016. — № 4. — С. 289—294 : іл.
 14. Гришаева, М. В когорте почетных Валерий Казаков : [о присвоении В. Казакову звания "Почетный гражданин города Могилева", российско-белорусскому писателю, уроженцу д. Горбовичи Чаусского района] / Мария Гришаева // Веснік Магілёва. — 2018. — 20 чэрвеня. — С. 4 : фота.
 15. Дубровин, В. Валерий Казаков: "Чем дольше живу, тем больше сомневаюсь" : [встреча с российским писателем, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / Василий Дубровин // Веснік Магілёва. — 2008. — 12 марта. — С. 1, 7.
 16. Жигадло, В. Новая звезда Валерия Казакова : [звания "Почетный гражданин города Могилева" удостоился поэт, писатель, уроженец д. Горбовичи Чаусского района ; на площади у кинотеатра "Родина" состоялось открытие именной звезды Валерия Казакова] / Владислав Жигадло // Веснік Магілёва. — 2018. — 5 ліпеня. — С. 5 : фота.
 17. Зігуля, Н. Падарункі ад мецэната : [атрымалі музей гісторыі Магілёва і бібліятэка імя К. Маркса ад пісьменніка Валерыя Казакова] / Нэлі Зігуля // Звязда. — 2015. — 22 снежня. — С. 3 : фота.
 18. Зюзькевич, В. Презентация книги : [в Доме печати г. Могилева состоялась презентация книги В. Н. Казакова "Асфальт и тени"] / Владимир Зюзькевич // Зямля і людзі. — 2003. — 21 мая. — С. 7.
 19. Казаков, В. "А я люблю лишь ветра стон…" ; Ты ; Цветы ; Яблоко ; Муравей : стихи / Валерий Казаков // Созвучие. Беларусь — Москва : альманах / составитель Ольга Алексеева. — Минск, 2015. — С. 165—171.
 20. Казаков, В. Без любви нет литературы : [интервью с российским писателем Валерием Казаковым, уроженцем Чаусского района] / Валерий Казаков ; записал Кирилл Ладутько // Звязда. — 2015. — 24 сакавіка. — С. 9 : фота. — (Дадатак: Союз Евразия).
 21. Казаков, В. Как быстро вырастают дети... ; Я помню хлеб... ; Яблоко ; Рубаха, темная от пота... ; Муравей и др. : стихи / Валерий Казаков // Звездный родник : сборник произведений писателей Беларуси и России / [составитель Алесь Бадак ; предисловие А. Карлюкевича]. — Минск, 2013. — С.  217—221.
 22. Казаков, В. Льгота смерти : рассказ / Валерий Казаков // Новая Немига литературная. — 2015. — № 3. — С. 8—12.
 23. Казаков, В. Наместник Грома / Валерий Казаков // Наш современник. — 2004. — № 10. — С. 115—125.
 24. Казаков, В. Непраздные вопросы времени : [беседа с Валерием Казаковым, писателем, уроженцем Чаусского района] / В. Казаков ; записал А. Шилин // Литературная газета. — 2008. — 5–11 марта. — С. 15.
 25. Казаков, В. Новый политический роман пишем мы сами : [беседа с Валерием Казаковым, российским писателем, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / Валерий Казаков ; записала Н. Романова // Советская Белоруссия. — 2009. — 7 июля. — С. 10.
 26. Казаков, В. Поворот к дому ; Бабушки ; Так мы встретились : рассказы / Валерий Казаков // Нёман. — 2015. — № 8. — С. 3—8.
 27. Казаков, В. Под мерный скрип невидимых колес : повесть / Валерий Казаков // Нёман. — 2012. — № 5. — С. 170—189.
 28. Казаков, В. Прогнутые небеса : [проза] / Валерий Казаков ; [автор вступительной статьи С. А. Трахименок]. — Минск : Асар, 2008. — 479 с.
 29. Казаков, В. Самовар : рассказ / Валерий Казаков // Новая Немига литературная. — 2015. — № 2. — С. 85—89.
 30. Казаков, В. Святой остров. Настоятель/ Валерий Казаков // Москва. — 2002. — № 12. — С. 75—81.
 31. Казаков, В. Сегодня так уже не выбирают : фрагмент романа " Тень Гоблина" / Валерий Казаков // Литературная газета. — 2008. — 5–11 марта. — С. 15.
 32. Казаков, В. Сквозь годы на свет... : стихи / Валерий Казаков // Нёман. — 2013. — № 5. — С. 61—64.
 33. Казаков, В. Слова живут дольше людей : [интервью с российским писателем Валерием Казаковым, уроженцем Чаусского района] / В. Казаков ; интервью взял Александр Бушев // Советская Белоруссия. — 2014. — 5 июня. — С. 4. — (Прилож.: Союз. Беларусь — Россия).
 34. Казаков, В. Старик и горе : рассказ / Валерий Казаков // Белая Вежа. — 2014. — № 1. — С. 153—157.
 35. Казаков, В. Страна, которая не будет кормить своего учителя, будет кормить чужого солдата : [беседа с российским писателем Валерием Казаковым, уроженцем Чаусского района] / Валерий Казаков ; записал Виктор Боченков // Учительская газета. — 2009. — 30 июня. — С. 24.
 36. Казаков, В. Счастливая звезда Валерия Казакова : [беседа с Валерием Казаковым, писателем, почетным гражданином Могилева, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / Валерий Казаков ; записала Нелли Зигуля // Звязда. — 2018. — 31 ліпеня. — С. 5 : фота.
 37. Казаков, В. Черпаю из глубин божьей криницы : [Валерий Казаков награжден медалью Франциска Скорины ; уроженец Чаусского района] / Валерий Казаков, Александр Бушев // Советская Белоруссия. — 2014. — 24 июля. — С. 2. — (Прилож.: Союз Беларусь — Россия).
 38. Казаков, В. Н. Асфальт и тени : рассказы, повесть / Валерий Казаков. — Москва : Молодая гвардия, 2003. — 269 с.
 39. Казаков, В. Н. Беларусь – незамутненная криница Бога : [беседа с Валерием Николаевичем Казаковым, российско-белорусским писателем, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / В. Н. Казаков ; беседовала Яна Чумакова // Союзное государство. — 2017. — № 10. — С. 65—68 : фото.
 40. Казаков, В. Н. Века, плывущие в Днепре : [рассказы, афоризмы] / Валерий Казаков. — Минск : Мастацкая літаратура, 2018. — 166 с.
 41. Казаков, В. Н. Город, который всегда со мной... : повесть возврата / Валерий Казаков. — Минск : Звязда, 2014. — 222, [2] с.
 42. Казаков, В. Н. Пыльное солнце : [поэзия] / Валерий Казаков. — Москва : Время, 2013. — 128 с.
 43. Казаков, В. Н. Сны о чем-то большем… : [беседа с Валерием Николаевичем Казаковым, писателем, государственным деятелем, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / В. Н. Казаков ; записала М. Осипенко // Літаратура і мастацтва. — 2018. — 30 сакавіка. — С. 8 : фота.
 44. Казаков, В. Н. Тень Гоблина ; Холоп Августейшего Демократа : романы / Валерий Казаков. — Минск : Літаратура і Мастацтва, 2012. — 456 с.
 45. Казаков, В. Н. Холоп августейшего демократа ; Казнить Теннисиста : роман / Валерий Казаков ; [художник М. В. Шнип]. — Минск : Мастацкая літаратура, 2018. — 249, [2] с.
 46. Казаков, В. Н. "Черный кот" : [роман] / Валерий Казаков ; [автор послесловия А. Карлюкевич]. — Минск : Харвест, 2016. — 254, [2] с.
 47. Казакоў, В. Абібокі : запісы / Валерый Казакоў // Дзеяслоў. — 2012. — № 5. — С. 252—266.
 48. Казакоў, В. "Бог спытаецца "Хто ты?" па-беларуску..." : [гутарка з Валерыем Мікалаевічам Казаковым, пісьменнікам, дзяржаўным дзеячам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. М. Казакоў ; запісала Нэлі Зігуля // Звязда. — 2015. — 31 снежня. — С. 20 : фота.
 49. Казакоў, В. Выбраныя творы / Валерый Казакоў ; [укладанне В. Казакова і А. Пашкевіча ; прадмова А. Бальшаковай]. — Мінск : Кнігазбор, 2012 . — 608 с. : іл.
 50. Казакоў, В. "Калі адчуваеш сябе адказным за тое, што адбываецца ў краіне, не можаш не пісаць" : [гутарка з Валерыем Казаковым, расійскім пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісаў Віктар Корбут // Народная газета. — 2009. — 4 снежня. — С. 14.
 51. Казакоў, В. Крыж Еўфрасіньні : апавяданне / Валеры Казакоў // Дзеяслоў. — 2009. — № 6. — С. 137—144.
 52. Казакоў, В. "Лепшы "сюр" жыве ў рэальнасці!" : [гутарка з Валерыем Мікалаевічам Казаковым, расійскім палітыкам, пісьменнікам і дзяржаўным дзеячам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісала М. Дзяхцяр // Літаратура і мастацтва. — 2017. — 25 жніўня. — С. 12 : фота.
 53. Казакоў, В. Памяць продкаў — гэта душа народа : [гутарка з Валерыем Мікалаевічам Казаковым, расійскім палітыкам, пісьменнікам і дзяржаўным дзеячам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісала Л. Ракоўская // Звязда. — 2013. — 29 жніўня. — С. 5 : фота.
 54. Казакоў, В. Пара! Пара! : апавяданне / Валерый Казакоў // Брама : літаратурна-мастацкі альманах Магілёўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" / рэдакцыйная рада: Я. Клімуць (старшыня) [і інш.]. — Мінск, 2013. — С. 24—32.
 55. Казакоў, В. Расіяне з беларускімі каранямі... : [гутарка з Валерыем Казаковым, пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісаў К. Ладуцька // Звязда. — 2015. — 21 мая. — С. 6 : фота.
 56. Казакоў, В. Страх – не толькі ў забойствах і здрадах : [гутарка з Валерыем Казаковым, пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісаў П. Альсовы // Звязда. — 2014. — 17 ліпеня. — С. 6 : фота.
 57. Казакоў, В. Стэфан : проза / Валерый Казакоў // Брама : літаратурна-мастацкі альманах Магілёўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" / рэдакцыйная рада: Я. Клімуць (старшыня) [і інш.]. — Мінск, 2014. — С. 25—29.
 58. Казакоў, В. "У любых абставінах заставацца чалавекам" : [гутарка з Валерыем Мікалаевічам Казаковым, расійскім палітыкам, пісьменнікам і дзяржаўным дзеячам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісала Н. Зігуля // Літаратура і мастацтва. — 2016. — 5 лютага. — С. 9 : фота.
 59. Казакоў, В. Усе мы — з крыніцы, назва якой — Беларусь : [гутарка з Валерыем Казаковым, расійскім пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / В. Казакоў ; запісаў К. Ладуцька // Літаратура і Мастацтва. — 2011. — 3 чэрвеня. — С. 4 : фота.
 60. Казакоў, В. "Чорны кот" : раман / Валерый Казакоў // Дзеяслоў. — 2016. — № 5. — С. 13—80 ; № 6. — С. 79—136.
 61. Казакоў, В. "Чорны кот" : старонкі рамана / Валерый Казакоў // Брама : літаратурна-мастацкі альманах Магілёўскага абласнога аддзялення грамадскага аб'яднання "Саюз беларускіх пісьменнікаў" / рэдакцыйная рада: Я. Клімуць (старшыня) [і інш.]. — Мінск, 2015. — С. 34—43.
 62. Казакоў, В. Яблык ; Кашуля, шэрая ад поту… ; Слупы, пустынная дарога… ; Я трапіў у кола нібыта ў сіло… : вершы / Валерый Казакоў ; пераклад з рускай мовы Таццяны Сівец // Літаратура і мастацтва. — 2015. — 13 лютага. — С. 12.
 63. Каласоўскі, Ю. Валерый Казакоў у Магілёве: размова пра тое, што... : [пра сустрэчу з расійскім пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] / Юрась Каласоўскі // Наша слова. — 2009. — 18 лютага. — С. 4.
 64. Кисляк, О. "Помогаю родине, потому что люблю ее" : [про Валерия Николаевича Казакова, российско-белорусского писателя, почетного гражданина Могилева, уроженца д. Горбовичи Чаусского района] / Ольга Кисляк // Веснік Магілёва. — 2018. — 27 чэрвеня. — С. 6 : фота.
 65. Кисляк, О. Щедрость рублем не измеришь : [о Валерии Казакове, писателе, меценате, уроженце д. Горбовичи Чаусского района] / Ольга Кисляк // Веснік Магілёва. — 2018. — 14 сакавіка. — С. 5 : фота.
 66. Кузнячэнка, Т. Спачатку — Радзіме : [пра творчасць Валерыя Казакова, пісьменніка, ураджэнца в. Гарбавічы Чавускага раёна] / Таццяна Кузнячэнка // Літаратура і Мастацтва. — 2013. — 1 лютага — С. 3 : фота.
 67. Ладутько, К. Открыть, узнать — и понять : [о новом романе российского писателя Валерия Казакова "Черный кот"] / Кирилл Ладутько // Звязда. — 2016. — 26 красавіка. — С. 8 : фота. — (Дадатак: Союз Евразия).
 68. Літаратар і палітык : [адбылася сустрэча з Валерыем Казаковым, пісьменнікам, ураджэнцам в. Гарбавічы Чавускага раёна] // Іскра (Чавусы). — 2013. — 31 жніўня. — С. 2 : фота.
 69. Льдова, Е. Земляки-сибиряки! : [писателю Валерию Казакову вручена медаль Франциска Скорины] / Екатерина Льдова // Веснік Магілёва. — 2014. — 13 жніўня. — С. 21 : фота.
 70. Максимова, Е. Живой портрет современника : [в библиотеке им. К. Маркса прошел вечер-портрет Валерия Казакова, журналиста, прозаика, поэта, уроженца Чаусского района] / Елена Максимова // Веснік Магілёва. — 2016. — 6 студзеня. — С. 10 : фота.
 71. Мальдзіс, А. Казакоў Валерый Мікалаевіч : [рускі і беларускі пісьменнік, дзяржаўны і грамадскі дзеяч, ураджэнец в. Горбавічы Чавускага раёна] / Адам Мальдзіс // Сузор'е беларускага памежжа : беларусы і народжаныя ў Беларусі ў суседніх краінах : энцыклапедычны даведнік / старшыня рэдакцыйнай калегіі А. Мальдзіс. — Мінск, 2014. — С. 219 : фота.
 72. Светлая, З. Галоўная Радзіма : [пра творчасць Валерыя Казакова, расійскага пісьменніка, ураджэнца в. Гарбавічы Чавускага раёна] / Зоя Светлая // Наша слова. — 2012. — 7 лістапада — С. 8.
 73. Скоробогатов, А. Из России с любовью [о поэте В. Казакове, уроженце д. Горбовичи, Чаусского района] / Андрей Скоробогатов // Могилевская правда. — 2003. — 16 мая. — С. 2.
 74. Терехов, А. "Прогнутые небеса" Валерия Казакова : [встреча с российским писателем, уроженцем д. Горбовичи Чаусского района] / Александр Терехов // Магілёўскія ведамасці. — 2008. — 22 сакавіка. — С. 14 : фота.
 75. Трахименок, С. Чиновники и абибоки Валерия Казакова : [о творчестве российского писателя, уроженца д. Горбовичи Чаусского района] / Сергей Трахименок // Казаков, В. Прогнутые небеса : проза / Валерий Казаков. — Минск, 2008. — С. 4—8.
 76. Хитрикова, Г. Необычные предновогодние подарки, или возвращение экспонатов на родную землю : [Валерий Казаков подарил книги Могилевской областной библиотеке им. В. И. Ленина и городской библиотеке им. К. Маркса] / Галина Хитрикова // Магілёўскія ведамасці. — 2014. — 31 снежня. — С. 24 : фота.
 77. Шычко, С. За клопат пра радзіму : [пісьменніку Валерыю Казакову будзе ўсталявана зорка ганаровага грамадзяніна Магілёва] / Сяргей Шычко // Звязда. — 2018. — 27 чэрвеня. — С. 3.
 78. Шычко, С. Парушыць межы ценяў : [рэцэнзія на кнігу Валерыя Казакова "Тень Гоблина"; ураджэнец Чавускага раёна] / Сяргей Шычко // Звязда. — 2017. — 7 верасня. — С. 4 : іл.